Általános Szerződési Feltételek az e-szamvitel.hu NAV számlaadatok kezelése, elemzése és tárhely szolgáltatásra (ÁSZF)
 

Jelen ÁSZF 2023. szeptember 12-től hatályos.

1. Fogalom meghatározások

1.1. Szolgáltató: Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A fsz/2., Cégjegyzékszám: 01-09-068384)

1.2. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek  az e-szamvitel.hu NAV számlaadatok kezelése, elemzése és tárhely Szolgáltatásra.

1.3. Felhasználó: a Szolgáltatás használatára feljogosított természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

1.4. Szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontjában meghatározott NAV számlaadatok kezelése, elemzése és tárhely szolgáltatás, a https://e-szamvitel.hu internetes felületen érhető el, kizárólag Edge, Chrome, Firefox és Opera böngészőkkel.

 

2. Szolgáltatás igénybevételének és használatának feltételei:

2.1. A szolgáltatás elsődleges célja a Felhasználó tevékenységi köréhez tartozó cégek NAVszámla adatok kezelése, elemzése és tárhelyszolgáltatása.

2.2. A e-szamvitel.hu alkalmazás a Felhasználó által beszerzett technikai felhasználói kulcs segítségével letölti, majd kezeli, elemzéseket készít és tárolja a NAV felületéről letöltött számla adatokat. A számla adatokat a Felhasználó a tárhelyről törölheti.

2.3. Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas módokon használni.

Felhasználó (Megrendelő) kijelenti, hogy az e-szamvitel.hu szolgáltatásait saját maga, ill. vele szerződéses viszonyban álló cégek NAV számla adatainak lekérésére, elemzésére használja fel. A szolgáltatás az említett terjedelmen túli felhasználása (jogosultság átadása megbízó cégeinek) a szerzői jogok megsértésének minősül. Az illegális szoftverhasználat a szerzői jogi törvény értelmében büntetőjogi törvénybe ütköző cselekmény.

Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma és a tárolt tartalom felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

2.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszer használata során a rendszerben végzett felhasználói tevékenységek rögzítésre, naplózásra kerülnek.

3. Szolgáltató és Felhasználó kötelezettségei:

3.1. Szolgáltatás biztosítása: Szolgáltató vállalja a Felhasználó számára a 2.1 pontban meghatározott szolgáltatások biztosítását, stabil és gyors rendelkezésre állását. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a https://www.e-szamvitel.hu/ honlapon találja.

3.2. Szolgáltatói nyilatkozat:
Szolgáltató nyilatkozik, hogy a GDPR adatbiztonsági követelményeknek megfelelően a szolgáltatáshoz használt szerverek az Európai Unió területén találhatók.
Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez, a használati jog engedményezéséhez szükséges valamennyi jogot birtokolja.

3.3. A szolgáltatás igénybevétele, díjfizetés: Az alkalmazás használata az arra jogosultak előzetes regisztrációjához kötött. A Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói jogosultság kiadása - a regisztrációt követően - a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben történik. A felhasználói jogosultságot kiadottnak kell tekinteni, amennyiben a Felhasználó a Regisztrációját aktiválta.

3.4. Rendelkezésre állás: Szolgáltató https://e-szamvitel.hu címen meghirdetett szolgáltatásainak elérésére 99.9% rendelkezésre állást vállal éves szinten. Szolgáltató a maximális üzemidő elérésére törekszik, ezért minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni. A Szolgáltató nem vonható felelősségre rajta kívül álló, a szolgáltatás zavartalan nyújtását megakadályozó hibákért, vis major okokért. Az előre bejelentett és az Felhasználóval előzetesen egyeztetett karbantartási/frissítési munkák miatti üzemkiesésre nem vonatkozik a vállalt rendelkezésre állás, ugyanakkor az ilyen jellegű beavatkozásokat Szolgáltató igyekszik elkerülni, a kiszolgáló hátteret (mind hardveres, mind szoftveres oldalról) ennek megfelelően építi ki. 

3.5. Felelősségvállalás: A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerverek üzemeltetési helyét érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis major okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátás hibája által okozott kárért, BIX hibákért vagy üzemzavarért. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Az Felhasználó nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható.

3.6. Hibabejelentés: A Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését aziroda@dimenzio-kft.hu címen 0-24 órában fogadja, azokra munkaidőben legfeljebb 4 órán belül érdemben reagál. A munkaidő kívül érkező bejelentésre a következő munkanapon 4 órán belül reagál.

4. Adatkezelés, jogalapok, a személyes adatok védelme, alkalmazott informatikai eszközök és információ-biztonsági megoldások

4.1. Szolgáltató a Szolgáltatás használata során az egyes funkciókhoz kapcsolódóan személyes adatok gyűjt, tárol és kezel.

4.2. A Regisztráció során megadott természetes személy Felhasználó személyes adatai és azok kezelése
A Szolgáltatás használatához szükséges Regisztráció során az alábbi személyes adatok megadását kérjük: A Felhasználó természetes személy neve, és e-mail címe, valamint a Felhasználó cég neve és adószáma.
Ezeket az adatokat kizárólag a Szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges kommunikáció, illetve a Szolgáltatással összefüggő tájékoztatás céljára használjuk fel.
A fenti adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek, úgy a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről, ezért külön nem kérjük a Felhasználók írásos hozzájárulását.

4.3.A Szolgáltatás használata során megadott természetes személy vevők, illetve a vevői kapcsolattartók személyes adatai és azok kezelése
A Szolgáltatás használata során a természetes személy vevők adatainak számlaadatként történő kezelésének jogalapja a magasabb szintű jogszabálynak (számviteli törvény) való megfelelés.

4.4. Kiegészítő számlaadatként megadott személyes adatok
Amennyiben Felhasználó a számlákon kiegészítő adatbeviteli mezőkben (pl. Megjegyzés, Egyéb adatok) személyes adatokat ad meg, úgy ezek jogszerűségével kapcsolatos minden felelősséget magára vállal.

4.5. Személyes adatok továbbítása
Nem továbbítunk személyes adatokat harmadik f
él részére.

4.6. Alkalmazott informatikai eszközök
A Felhasználókkal kapcsolatos kommunikáció során külső felektől származó távközlési szolgáltatásokat és informatikai megoldásokat használunk fel.
A Szolgáltatásba bevont szerverek titkosított csatornán, nagy biztonságú jelszóval védett kommunikációs protokollon keresztül kommunikálnak egymással, illetve a NAV szervereivel.
A külső szerverek irányába történő kommunikációt tűzfal szabályok korlátozzák.
Szolgáltatásunk kizárólag biztonságos https:// protokollon keresztül érhető el. A tárhelyünk hitelességét SSL tanúsítvánnyal igazoljuk.
A Felhasználói jelszavakat az adatbázisban egyirányú elkódolással tároljuk, így azok esetleges sikeres informatikai támadás esetén sem visszafejthetőek.
 A honlap forráskódja és adatbázisa napi rendszerességgel mentésre kerül.
Az ügyfélszolgálati és fejlesztői gépeink merevlemezei nagy biztonságú jelszóval titkosítottak, így amennyiben azok esetleg illetéktelen személyekhez kerülnek, úgy a rajtuk tárolt adatok nem visszafejthetőek.
Az ügyfélszolgálati és fejlesztői gépeink merevlemezein tárolt releváns adatokról napi, heti és havi rendszerességgel készül titkosított külső meghajtókra biztonsági másolat, az
Ügyfélszolgálatunk, és fejlesztőink a DIGI publikus szolgáltatásán keresztül kapcsolódnak az internetre.
Egyedi levelezéshez a Szolgáltatás tárhely szolgáltatója (tarhely.com – Magyar Hosting Kft.) által biztosított infrastruktúrát, míg tömeges kommunikáció esetén a MailChimp szolgáltatását vesszük igénybe.
A Szolgáltatás nyilvános felületén Google mérőkódokat helyeztünk el, így pontos, de személytelen információkat tudunk gyűjteni honlapunk technikai állapotáról, valamint látogatóinkról.
A Google Analytics rendszerében tárolt statisztikai adatok 52 hónap után automatikusan törlődnek.
A telefonhívásainkat a Telekom vezeték vagy a Vodafone hálózatán keresztül bonyolítjuk, Android operációs rendszerű okostelefonokat is használnunk, így a tárcsázott és fogadott hívások hívószámai a Google rendszereiben is tárolódhatnak.

5. A Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony életbe lépése, fennállása és megszűnése

Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az ÁSZF Regisztrációt követően, valamint a jövőben módosult ÁSZF-ek következő belépés során történő elfogadásával lép életbe és határozatlan időre szól. Felhasználó igénymúlása, vagy az ÁSZF számára kedvezőtlen változása esetén jogosult a Szolgáltatás használatával felhagyni.

6. Egyéb kikötések

Felek kijelentik, hogy minden nézeteltérésüket megpróbálják egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti választott bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatás és jelen ÁSZF tekintetében a hatályos magyar jog az irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF több nyelven is elérhető, úgy a magyar nyelvű változatot kell hivatalosnak tekinteni.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, minden tőle elvárhatót megtesz a jogszerű adatkezelésért.

Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás használata során személyes adatokat kezel, úgy azokat kizárólag magasabb szintű jogszabálynak (számviteli törvény) való megfelelés (vevők), illetve az adott személyek (kapcsolattartók) hozzájárulásával teszi.

Szolgáltató köteles a Felhasználókról és Számlakiállítókról begyűjtött adatokat biztonságosan tárolni, azokat a kommunikációhoz, kimutatások készítéséhez kizárólag a szükséges mértékben felhasználni.