ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Ön, mint érintett (továbbiakban: érintett) részére a Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. által fejlesztett https://e-szamvitel.hu/ weblapon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

 1. Az adatok terjedelme

A jelen Adatvédelmi tájékoztató az e-szamivitel.hu weboldalon, a Megrendelők által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

 1. A személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Megrendelővel helyreállítható. A Megrendelővel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a Megrendelőt csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A fsz. 2. Telefonszám: +36-1/311-8804, +36-20/480-9282

Képviselő: Kerekes Katalin és Győri István ügyvezetők

Email cím: iroda@dimenzio-kft.hu

Weblap: https://dimenzio-kft.hu ,

                http://e-szamvitel.hu/

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/dimenziokft.hu/about/?entry_point=about_section_header& ref=page_internal

Az Adatkezelő email címének folyamatos működését és elérhetőségét biztosító partnere:

Google LLC Részvénytársaság (Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

Adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=huAz adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Megrendelő hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: e-szamvitel.hu Demo programját, vagy bármely programcsomagot megrendelő (továbbiakban: Megrendelők) természetes és jogi személyek.

 1. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás

Az adatkezelésre a Megrendelő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Megrendelő kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a Megrendelő az adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

 1. Az adatok felhasználása

Az Adatkezelő a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az e-szamvitel.hu programcsomagot megrendelők adatainak kezelésére használja.

Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatok ellenőrzése

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A Megrendelő az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag a Megrendelő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az érintetett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A Megrendelő az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen)https://e-szamvitel.hu oldalon található megrendelő igénylő űrlapok kitöltéséhez:

Sorszám

Megnevezés

Adatkezelési cél

Kapcsolattartó neve

azonosítás, üzleti kapcsolat létesítése, fenntartása

Kapcsolattartó email címe

azonosítás, üzleti kapcsolat létesítése, fenntartása

Kapcsolattartó telefonszáma

azonosítás, üzleti kapcsolat létesítése, fenntartása

Megrendelő/Vevő neve

azonosítás, üzleti kapcsolat létesítése fenntartása, jogszabályban előírt számlaadat azonosítása

Megrendelő/Vevő számlázási címe

szolgáltatás vevőjének, az ellenérték fizetési kötelezettjének azonosítása, jogszabályban előírt számlaadat azonosítása

Megrendelő/Vevő adószáma

jogszabályban előírt számlaadat azonosítása

Megrendelő könyvvizsgáló/könyvelő neve

azonosítás, üzleti kapcsolat létesítése fenntartása

Megrendelő/ felhasználó (felhasználók) neve

azonosítás, üzleti kapcsolat fenntartása

Megrendelő/ felhasználó (felhasználók) e-mail címe

azonosítás, üzleti kapcsolat fenntartása

Megrendelt csomag neve

csomagban levő szolgáltatások biztosítása

Díjfizetés időtartama

kedvezmény összegének biztosítása

 1. Az Adatfeldolgozó személye

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

Az e-szamvitel.hu fejlesztésére a Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. együttműködési megállapodást kötött a KRISTÁLY-Audit Kft-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 5., adószám: 12825178-2-17), így amennyiben a Megrendelő a szintén közös fejlesztésű DigitAudit program használója, adatai átadásra kerülnek a KRISTÁLY-Audit Kft. ügyfélszolgálatot ellátó munkatársai részére.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Név: Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A. fsz/2.) Telefonszám: +36-1-311-8804, +36-20-480-9282

Képviselő: Kerekes Katalin Gabriella ügyvezető, Győri István ügyvezető

Email cím:iroda@dimenzio-kft.hu 

Weblap:https://e-szamvitel.hu/ 

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/dimenziokft.hu/about/?entry_point=about_section_header& ref=page_internal

Az Adatfeldolgozó weboldalának folyamatos működését és elérhetőségét biztosító partnere:

 • Hetzner Online GmbH (Germany 91710 Gunzenhausen Industriestr.25., DE812871812)

Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat a számlakiállítás során, ill. a megrendelt programcsomag jogosultságainak beállítása során az alábbi szolgáltató által biztosított tárhelyet veszi igénybe:

 • Hetzner Online GmbH (Germany 91710 Gunzenhausen Industriestr.25., DE812871812)
 • BlazeArts Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39., asz: 12539833-2-43)

 1. Az adatkezelés időtartama:

A Megrendelők által megadott adatokat határozatlan ideig vagy a Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonása külön emailben tett nyilatkozattal tehető meg aziroda@digitaudit.hucímen. A hozzájárulás visszavonása bármikor megtehető és  ingyenes.

 1. A Megrendelő jogai

A Megrendelő kérelmezheti az Adatkezelő tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 1. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A Megrendelő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat airoda@dimenzio-kft.hukeresztül, vagy postai úton az Adatkezelő Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A., fsz.2.) címére küldött küldeményben.

Az Adatkezelő a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad a Megrendelőre vonatkozóan:

 • az általa kezelt adatokról,
 • az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • a Megrendelő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

    a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, írásban.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 1. A személyes adatok törlése, zárolása

A Megrendelő személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlése vagy zárolása az alábbiak szerint történik:

 Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. kezelése jogellenes;
 2. a Megrendelő kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt;

 1. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a Megrendelő hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Adatvédelmi intézkedés

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Megrendelő tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Megrendelő személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Megrendelő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a Megrendelő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Megrendelő az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Megrendelő - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Megrendelő személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem a Megrendelő hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 1. Bírósági jogorvoslat

Kérjük, a tisztelt Megrendelőt, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Megrendelő a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt indítható meg. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Megrendelő személyiségi jogát megsérti, a Megrendelő az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Megrendelő személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Megrendelő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Hatósági eljárás

A Megrendelő panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest,

Falk Miksa u. 9-11.

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap:https://www.naih.hu/

 1. Cookie-k (sütik) kezelése:

Ahttps://e-szamvitel.huoldal cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie- nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Ahttps://e-szamvitel.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

 1. Adatok marketing célú felhasználása

A regisztráció során megadott e-mail címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Megrendelő előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett válasz-emailben, vagy külön e-mailben (iroda@dimenzio-kft.hu) tett nyilatkozattal. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja a Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A fsz. 2. címen is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel.